Sukladno članku 59. Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13 i 54/13) na županijskim i lokalnim cestama cestama i zaštitnom pojasu uz navedene javne ceste nije dopušteno postavljanje reklame na mjestima na kojima bi zbog svog sadržaja, položaja te odnosa prema javnoj cesti reklama ugrožavala sigurnost prometa.

Prema članku 15. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13) na cesti se ne smiju postavljati ploče, znakovi, svjetla, stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju neki prometni znak ili sliče na neki prometni znak, ili zasljepljuju sudionike u prometu, ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa

Suglasnost za postavljanje reklama na županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije sukladno članku 59. Zakona o cestama daje Županijska uprava za ceste Split.

Za postavljanje reklamnih objekata (putokaza) uz županijske i lokalne ceste potrebno je uz zahtjev priložiti projekt prema Pravilniku o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02) i Idejni projekt reklame.

Idejni projekt reklame treba sadržavati mikrolokaciju postavljanja objekta na katastarskoj kopiji, oblik i veličinu reklame, te prikaz objekta u boji.

Zahtjev

Skip to content