OPIS PROJEKTA: Projekt obuhvaća rekonstrukciju ceste ŽC6133 u ulici kardinala Alojzija Stepinca i izgradnju sustava oborinske odvodnje koja je usklađena s Glavnim projektom. Modernizacija postojećih oborinskih kanala koji čine sastavni dio prometnice unapređuje funkcionalnost oborinske odvodnje obuhvaćenog sliva prometnice i poboljšava temeljne zahtjeve građevine županijske ceste ŽC6133.

Postojeća cesta ŽC 6133 u ulici kardinala Alojzija Stepinca koja je pristupna cesta luci Soline, ne zadovoljava zahtjeve i potrebe postojećeg prometa te uzrokuje smanjeni protok i zagušenje prometa na području grada Trogira te u samoj luci Soline, a radi čega posljedično dolazi do povećanja emisije štetnih plinova, razine buke i vibracija te do smanjenja stupnja sigurnosti za najranjivije sudionike u prometu (pješaci, biciklisti, djeca i osobe sa smanjenom pokretljivošću). Navedeno otežava cestovnu povezanost otočnom stanovništvu i svim privremenim posjetiteljima otoka.

Nepostojanje alternativnih pravaca i cesta koje direktno povezuju luku Soline, a samim time direktno i otoke, stvaraju dodatna zagušenja na postojećoj prometnici, posebice tijekom ljetnih mjeseci kada je najveći priljev vozila.

Cestovni prijevoz za lokalno stanovništvo otoka Drvenik Mali i Veli izuzetno je važan za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, a trenutno infrastrukturno stanje postojećih prometnica nije zadovoljavajuće.

Rekonstrukcija ceste ŽC 6133 u ulici kardinala Alojzija Stepinca će doprinijeti većoj kvaliteti života, kroz sigurniji, kvalitetniji i brži cestovni pravac. Nadalje, ulaganje u rekonstrukciju pristupne ceste nužno je kako bi se omogućilo nesmetano funkcioniranje redovnog brodskog i trajektnog prometa na području luke Soline.

Realizacijom projekta direktno će se utjecati na bolju prometnu povezanost grada Trogira s otocima Drvenik Mali i Veli, smanjenje vremena putovanja, poboljšanje cestovne infrastrukture, bolju dostupnost javnih usluga u udaljenim administrativnim središtima, a što će doprinijeti održivom razvoju i kvaliteti života na lokalnoj razini, posebice stanovnicima otoka. Projekt ima pozitivan učinak na smanjenje zakrčenosti luke. 

Ciljevi projekta sukladni su sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i Operativnim programom Konkurentnost i kohezija (2014. – 2020.), Prioritetna osi 7 – Povezanost i mobilnost, Specifičnim ciljem 7ii1: Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike, a gdje je identificiran investicijski prioritet s akronimom 7ii: Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš, prometni sustavi s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti, odnosno specifični cilj 7ii1: Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike i pokazatelj Izgrađene ili unaprijeđene cestovne prometnice koje služe kao pristup lukama koje pružaju usluge vezane za otoke.

Projekt podiže razinu kvalitete života ciljane skupine, koju obuhvaća otočno stanovništvo te potiče demografsku revitalizaciju okolnih otoka.

Provedbom ovog projekta i ispunjenjem cilja povećat će se kvaliteta života otočana u skladu sa specifičnim ciljevima Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine.

CILJ PROJEKTA: Poboljšanje prometne povezanosti i pristupa luci Soline, smanjenje vremena putovanja te bolja prometna povezanost s okolnim otocima. Projektom se pozitivno utječe na poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njegove stanovnike, na razvoj lokalnog gospodarstva, na smanjenje vremena putovanja te na povećanje zdravlja i kvalitete života. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.017.435,46 EUR, a prihvatljivih troškova 1.872.662,20 EUR. Neprihvatljivi troškovi su u iznosu od 144.773,26 EUR, a odnose se na dio troškova vezanih uz otkup zemljišta koji prelaze 10% prihvatljivih izdataka projekta. Predviđeno trajanje projekta je 26 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta: 2.017.435,46 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.872.662,20 EUR

EU sufinanciranje projekta: 1.591.762,87   

Razdoblje provedbe projekta: 01.11.2021. – 31.12.2023.

Kontakt osoba:

Hrvoje Balić, mag.ing.aedif.
Voditelj službe građenja
e-mail: hrvoje.balic@zuc-split.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Županijske uprave za ceste Split.

Skip to content