Županijska uprava za ceste Split, temeljem odredbi Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije u dužini od 1.687,37 km  Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 18/21 i 100/21). Od toga je 813,25 km cesta razvrstano kao županijske ceste, a 874,12 km kao lokalne ceste.

Splitsko-dalmatinska županija površine (4.523,64 km2) je po dužini županijskih i lokalnih cesta na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj. Ukupan udio županijskih cesta Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na Republiku Hrvatsku (813,25/9.353,05) iznosi oko 8,695% dok ukupan udio lokalnih cesta (874,12/8.445,85) iznosi oko 10,350%.

OSNOVNI PODACI O USTANOVI

Temeljem ovlasti iz Zakona o javnim cestama (Narodne novine broj 100/96) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije je Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 2/97) osnovala Županijsku uprava za ceste na području županije Splitsko-dalmatinske.

Županijska uprava za ceste na području županije Splitsko-dalmatinske upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Splitu u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060056090 kao ustanova.

Uprava obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.

Skraćeni naziv: Županijska uprava za ceste Split.

 • Adresa/Sjedište: Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
 • OIB: 65717231356.
 • Broj računa: HR5623900011101080492
 • RKP: 38044

U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava za ceste obavlja odnosno organizira poslove:

 1. priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta,
 2. obavlja poslova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
  • pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
  • pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
  • pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
  • ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
  • ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
  • ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
  • ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
  • ustupanje geodetskih radova,
  • ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
  • ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
  • organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
  • investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
  • ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
  • rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
 3. obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
  • planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
  • redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
  • ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
  • stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  • ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  • osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
  • ophodnju.
 4. Obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama koje obuhvaćaju:
  • osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
  • vođenje podataka o javnim cestama,
  • priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
  • odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
  • organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine,
  • praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
  • izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstva, županijske skupštine i župana
 5. financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
 6. praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
 7. ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.
 8. Ostale poslove utvrđene zakonom.

Tijela Županijske uprave za ceste su:

 1. Upravno vijeće
 2. Ravnatelj
 3. Stručno vijeće

Upravno vijeće ima pet članova. Župan Splitsko-dalmatinske županije imenuje četiri člana Upravnog vijeća, a jedan član Upravnog vijeća imenuje se iz redova radnika sukladno Zakonu.

Upravu predstavlja, zastupa, organizira rad i vodi ravnatelj.

Radi obavljanja djelatnosti Uprave a sukladno odredbama Zakona o cestama, Odluke o osnivanju i Statuta u Upravi su ustrojene ured i tri službe:

 1. Ured ravnatelja
 2. Služba za održavanje županijskih i lokalnih cesta
 3. Služba za građenje županijskih i lokalnih cesta
 4. Služba za opće poslove

Unutar navedenih službi je 18 djelatnika.

Voditelji službi:

Frano Madunić (voditelj službe za održavanje županijskih i lokalnih cesta)

mail: frano.madunic@zuc-split.hr

tel: 021/ 558-400

Hrvoje Balić (voditelj službe za građenje županijskih i lokalnih cesta)

mail: hrvoje.balic@zuc-split.hr

tel: 021/ 558-400

Nedjeljko Kegalj (voditelj službe za opće poslove)

mail: nedjeljko.kegalj@zuc-split.hr

tel: 021/ 558-400

Nino Vela (Tehnički koordinator)

mail: nino.vela@zuc-split.hr

tel: 021/558-400

Skip to content