Prilikom poduzimanja ili izvođenja bilo kakvih građevinskih radova ili radnji na županijskim i lokalnim cestama i njihovom  zemljišnom pojasu odnosno zaštitnom pojasu, potrebno je ishoditi odgovarajuće Posebne uvjete građenja ili Suglasnost od Županijska uprava za ceste Split.

»zemljišni pojas« s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najmanje jedan metar računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste

»zaštitni pojas« je zemljište uz javnu cestu na kojem se primjenjuju ograničenja propisana  Zakonom o cestama

Zaštitni pojas mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je širok sa svake strane županijske ceste, 15 m, a lokalne ceste, 10 m.

Potrebna suglasnost je neophodna kako bi se očuvala cjelovitost kolnika, bankina, horizontalne i vertikalne signalizacije i dr. Suglasnost također sadržava i način sanacije nakon izvedenih radova, kako se u toku izvođenja radova ili radnji ne bi oštetila javna cesta i sigurnost prometa na njoj.

Za izdavanje Posebnih uvjeta ili Suglasnosti građenja potrebno je uz zahtjev dostaviti:

  1. Idejni projekt kojim su predviđeni radovi

Zahtjev za izdavanje Suglasnosti

Skip to content