Početna Suglasnost i zahtjevi Pravne osobe Korištenje cestovnog zemljišta

Korištenje cestovnog zemljišta

Na javnoj cesti može se osnovati pravo služnosti i pravo građenja radi izgradnje komunalnih, vodnih, energetskih građevina i građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme, na način propisan  Zakonom o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13 i 54/13).

Cestovno zemljište može se dati i na korištenje radi obavljanja pratećih djelatnosti (ugostiteljstvo, trgovina, benzinske postaje i drugo), na način propisan Zakonom o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13 i 54/13).

Pravo služnosti i pravo građenja na javnoj cesti te koncesija na javnoj cesti upisuju se u zemljišne knjige sukladno propisima koji uređuju zemljišne knjige.

Korištenje cestovnog zemljišta upisuje se u zemljišne knjige sukladno odredbama o upisu zakupa prema propisima koji uređuju zemljišne knjige.

Pod korištenjem cestovnog zemljišta u smislu Zakona podrazumijeva se građenje pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti i obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, usluga opskrbe gorivom, servisnih usluga i slično, kao i obavljanje navedenih djelatnosti u već izgrađenim objektima, radi pružanja usluga korisnicima javne ceste.

Način i uvjete korištenja cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama uređuje:

  • Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13 i 54/13)
  • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 119/07, NN 39/11 )
  • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 119/07, NN 91/08, NN 39/11)
  • Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 52/11)