Temeljem provedenog javnog natječaja Klasa: 960-03/23-01/0893, Urbroj: 2181-164-000/23-23-0002  od 22. rujna 2023 godine, objavljenog 22. rujna 2023 godine na internetskim stranicama Županijske uprave za ceste Split za radno mjesto “Stručni suradnik za sigurnost i kontrolu prometa“ u Službi održavanja županijskih i lokalnih cesta, na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci izabran je kandidat:

•             Ante Karoglan

Objavljeno dana 17. listopada 2023.


Klasa: 960-03/23-01/0893
Urbroj: 2181-164-000/23-23-0002 
Split, 22. rujna 2023 godine

Na temelju članka 10. Zakon o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 64/23.) te ovlasti iz članka 29. Statuta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 17/05 i 12/13. Pročišćeni tekst Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 1a/14.) i članka 7. i 23. Pravilnika o radu Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije Klasa: 960-03/15-01/0558, Urbroj: 2181-164-010/15-20-0002, i članka 4. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Klasa: 960-03/16-01/0637, Urbroj: 2181-164-300/10-21-0006, te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa, Klasa: 960-03/23-01/0893 , Urbroj: 2181-164-000/23-23-0001 Županijska uprava za ceste Split objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto: “Stručni suradnik za sigurnost i kontrolu prometa“ uz probni rad od 6 mjeseci

Stručni suradnik za sigurnost i kontrolu prometa – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

  • Završen preddiplomski studij, preddiplomski stručni studij,  sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij ili dodiplomski studij u trajanju od četiri godine ili manje prometnog usmjerenja
  • 2 godine radnog iskustva u struci i
  • položen stručni ispit.

Opis poslova:

  • Obavlja sve stručne poslove vezane za sigurnost i kontrolu prometa i ostale poslove po nalogu voditelja.

Na Javni natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2  Zakona o ravnopravnosti spolova, („Narodne novine“, broj 82/08., 125/11., 20/12., 138/12., 69/17).

Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

U prijavi na oglas kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i e-mail adresu) te naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis s naglaskom na stečeno iskustvo na poslovima u struci,
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja i struke (preslika diplome),
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • dokaz o traženom radnom iskustvu na poslovima u struci od najmanje 2 (dvije) godine,
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
  • dokaz o položenom stručnom ispitu

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Županijska uprava za ceste Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split, s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjestu Stručni suradnik za sigurnost i kontrolu prometa“.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata  da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidat koji ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može se prijaviti na natječaj, ali je obvezan u slučaju izbora položiti stručni ispit u roku 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Probni rad traje 6 mjeseci od sklapanja ugovora.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj Javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak po natječaju provodi ravnatelj. 

Služba općih poslova  utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune a s tim kandidatima razgovor (intervju) obavlja Ravnatelj ustanove.

Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom u postupku.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese, najkasnije pet dana prije dana određenog za intervju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavcima 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju – ZOHBDR

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavcima 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), dužni su u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na Javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju – Zakon o civilnim stradalnicima iz DR

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (”Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Službeni list Europske unije L119) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), svi dokumenti dostavljeni uz prijavu na Javni natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

Obavijest o rezultatima natječaja sukladno članka 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13., 85/15., 69/22.) objaviti će se  na web stranici: https://www.zuc-split.hr/.

Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici: https://www.zuc-split.hr/.  

RAVNATELJ

Petar Škorić

Skip to content