Ustrojstvo

Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08. NN 127/19, NN 151/22)

Statut Županijske uprave za ceste Split – (SG-SDŽ 1a/14)

Ceste – pravni status, građenje, održavanje i zaštita

Zakon o cestama (NN 84/11, NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13NN 92/14, NN 110/19, NN 144/21, NN 114/22, NN 4/23)

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 03/21)

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13,  NN 65/17, NN 114/18, NN 39/19, NN 98/19, NN 67/23)

Zakon o gradnji (NN 153/13,  20/1739/19125/19)

Razvrstavanje javnih cesta

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12 , NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19, )

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23, NN 64/23, NN 71/23)

Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)

Cestovno zemljište

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14 , NN 43/20)

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)

Izvanredni prijevoz

Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 92/18, NN 45/20, NN 47/23)

Priključci i prilazi, autobusna stajališta

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07, )

Prometni znakovi, signalizacija i oprema

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19, )

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)

Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)

Zatvaranje cesta

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN 119/07)

Godišnja naknada za ceste

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/2015, 98/2015)

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11)

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)

Sigurnost prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,  NN 48/10, NN 74/11, NN 80/13NN 158/13NN 92/14, NN 64/15, NN 108/17, NN 70/19, NN 42/20, NN 85/22, NN 114/22)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (NN 110/01, )

Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj  (NN 145/13)

Inspekcija cestovnog prometa

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14, NN 84/11, NN 90/22)

Skip to content